24 maja, 2022

Spektakl teatralny poświęcony Krzysztofowi Komedzie

Już 9 kwiet­nia 2022 roku o godz. 20.00 zapra­szamy na niezwykły spektakl teatralny prezentujący syl­wetkę wybit­nego twórcy muzyki jaz­zo­wej.


“Nim wsta­nie dzień” to spek­takl teatralny dedy­ko­wany pamięci Krzysz­tofa Komedy. Opo­wiada o życiu, karie­rze, jak rów­nież tra­gicz­nym wypadku − bez­po­śred­niej przy­czy­nie śmierci jed­nego z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich kom­po­zy­to­rów oraz pia­ni­stów jaz­zo­wych XX wieku.

To pierw­sza w Pol­sce inter­dy­scy­pli­narna pro­duk­cja inte­gru­jąca grę aktor­ską, muzykę w wyko­na­niu kwar­tetu jaz­zo­wego oraz wizu­ali­za­cje, two­rząc nie­jed­no­znaczny i tajem­ni­czy obraz arty­sty. Krzysz­tof Komeda, przez wielu ucho­dzący za czło­wieka mil­czą­cego i zamknię­tego w sobie, zapra­sza widza do intym­nej wyprawy w głąb pry­wat­nego świata oso­bi­stych rekon­struk­cji zda­rzeń, wspo­mnień i prze­żyć, które ukształ­to­wały jego wraż­li­wość oraz muzyczną wyobraź­nię.

To roz­bu­do­wane ponad­go­dzinne wido­wi­sko inte­gru­jące kon­cert jaz­zowy z ani­mo­wa­nym obra­zem, w połą­cze­niu z mono­dra­mem bie­głej gry aktor­skiej Michała Koseli zapew­nia publicz­no­ści wiele emo­cji w doświad­cza­niu życia Krzysz­tofa Komedy od jego naro­dzin, aż po tra­giczny wypa­dek. Spek­takl bazu­jąc na doku­men­cie i lite­rac­kiej fik­cji przy­wo­łuje postać awan­gar­do­wego kom­po­zy­tora, zysku­jąc na jego edu­ka­cyj­nym i kul­tu­ro­twór­czym wymia­rze.

Więcej o biletach https://www.nimwstaniedzien.pl/bilety/

Źródło: https://www.nimwstaniedzien.pl