Torunianie poznali budżet miasta na rok 2018

Radni zapoznali się z projektem budżetu miasta na 2018 rok. Największy wpływ na jego kształt mają podwyżki w oświacie oraz inwestycje, głównie te służące poprawie jakości życia w mieście.

Projekt budżetu miasta na rok 2018 został złożony 15 listopada 2017 roku. Podczas 43. Sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się 23 listopada 2017 roku, miało miejsce pierwsze czytanie projektu budżetu, który został przyjęty przez radnych. Termin sesji, podczas której nastąpi drugie czytanie, to 14 grudnia 2017 roku. Podjęcie uchwał w sprawie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2042 musi nastąpić do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W trakcie 43. Sesji Rady Miasta Torunia skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz przedstawiła najważniejsze dane zawarte w projekcie budżetu miasta na 2018 rok:
•    dochody – 1.154.300.000 zł,
•    wydatki – 1.253.400.000 zł (tym wydatki majątkowe – inwestycje 302.500.000 zł),
•    deficyt –  99.100.000 zł.

– Co nas cieszy w tym roku to 87 mln zł dotacji na inwestycje. Widać, że w końcu ta machina dotacji dla naszego miasta ruszyła – powiedziała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

W 2018 roku większe środki będą przeznaczone na inwestycje. W roku 2017 plan inwestycyjny wyniósł niespełna 200 mln zł, za to w 2018 będzie to 303 mln zł. Z tego około 1/3 sfinansowana zostanie ze środków kredytowych, reszta ze środków unijnych i środków własnych. Aż 40% wszystkich inwestycji zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie to inwestycje drogowe, wśród których największą będzie przebudowa placu bp. Chrapka.

W planie inwestycyjnym na przyszły rok zapisano 30 zadań, których realizacja będzie współfinansowana środkami z funduszy unijnych. Dla 12 z nich miasto podpisało już umowy o dotacje, wnioski o dofinansowanie 13 projektów są w trakcie oceny instytucji zarządzających, natomiast w przypadku 5 zadań trwa oczekiwanie na ogłoszenie naborów, w ramach których projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie UE.

Jak co roku w budżecie zaplanowano wydatki na realizację zadań „pakietowych” i cyklicznych, w ramach których powstanie: 6,1 km nowych dróg lokalnych, 4,8 km chodników i dróg rowerowych, 880 miejsc parkingowych, 30 ścieżek rekreacyjnych, siłowni, małych boisk oraz placów zabaw.

Przewidziano też pulę wydatków na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latachpoprzednich, w tym m.in. na rozbudowę układu dróg na osiedlu zwanym JAR i na terenie Boryszew SA, budowę mieszkań komunalnych, termomodernizację obiektów, dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji (w ramach programu KAWKA II i z własnych środków), rozbudowę i budowę przedszkoli i żłobków miejskich, budowę hali tenisowej oraz wiele innych zadań.

Wzorem lat poprzednich zapisano środki na prace związane z przygotowaniem nowych inwestycji, w kwocie 6,4 mln zł. Realizację części z nich uzależnia się od decyzji o pozyskaniu dotacji zewnętrznych. Wykaz 8 zadań o łącznej wartości 1,1 mld zł, stanowiących tzw. rezerwę inwestycyjną miasta, załączony został do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2042.

W ramach wydatków bieżących znalazły się m.in. środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta, w tym dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli (od kwietnia 2018 roku) oraz pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych miasta (od lipca 2018 roku) – łączna pula wzrostu kosztów wynagrodzeń wynosi 14,4 mln zł oraz wydatki na realizację projektów UE, tzw. „miękkich”, uruchomienie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro oraz kontynuację programów i działań rozpoczętych przed 2018 r., w tym programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, monitoringu jakości powietrza, programów polityki zdrowotnej oraz nowego systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego.

Plan wpływów z podatków i opłat lokalnych został ustalony w oparciu o dane z ewidencji należności, przewidywane wykonanie w bieżącym roku, planowane zmiany stawek podatków lokalnych i aktualne prognozy makroekonomiczne, na poziomie 103,1% planu z roku 2017. Z uwagi na to, że wskaźnik wzrostu górnych stawek podatków i opłat lokalnych wyniósł 1,9%, na rok 2018 zaplanowano podniesienie stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportu o 1,9%, przy jednoczesnym obniżeniu stawki podatku za garaże i miejsca postojowe o 20% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017.

W roku 2018 kontynuowana będzie polityka udzielania ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy i realizujących inwestycje. W zakresie pozostałych dochodów bieżących planowane są zmiany w cenniku biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej. Przypomnieć należy, że podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej w Toruniu nie było od 5 lat. Pozostałe opłaty, w tym za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pozostaną na niezmienionym poziomie.

Co ważne, Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Ratings) dla Miasta Torunia dla zadłużenia w walucie międzynarodowej oraz krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz Fitch, który zakłada, że Miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji.

 

{TM} na podstawie informacji Urzędu Miasta w Toruniu