Niania – zmiana dofinansowania od 1 stycznia 2018 r.

Od kilku lat rodzice mogą zatrudniać nianię do opieki nad dzieckiem na umowę uaktywniającą, od której składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaci budżet państwa. Od stycznia finansowanie zmniejszy się o połowę, warto więc podpisać umowę z opiekunką jeszcze w tym roku.

Nie trzeba zakładać własnej firmy, aby zatrudnić nianię. Wystarczy  podpisać z nianią umowę uaktywniającą. Jest to umowa o świadczenie usług, na podstawie której niania sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej pomiędzy nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Umowa powinna określać:

 1. strony umowy (rodzic/opiekun dziecka i niania),
 2. cel i przedmiot umowy,
 3. czas i miejsce sprawowania opieki,
 4. liczbę dzieci powierzonych opiece,
 5. obowiązki niani,
 6. wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
 7. czas, na jaki umowa została zawarta,
 8. warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego (do końca sierpnia), w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia (w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym). Nianią nie może być osoba niepełnoletnia ani żaden z rodziców. Może natomiast być to babcia, dziadek lub inna osoba spokrewniona.

 

Po podpisaniu umowy rodzic musi:

 • zgłosić siebie jako płatnika składek w ZUS na druku ZUS ZFA,
 • zgłosić nianię do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, za pomocą formularzy ZUS ZUA (jeśli niania podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu) bądź ZUS ZZA (jeśli niania podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu) w ciągu 7 dni, od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli  odkąd zgodnie z umową niania zaczęła opiekować się dzieckiem.

Pomocy przy wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych udzieli każdy pracownik Sali obsługi klienta ZUS.

Jakimi ubezpieczeniami jest objęta niania

Niania jest objęta obowiązkowymi:

 • ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowymi i wypadkowym) i ubezpieczeniem zdrowotnym – jeżeli np. opieka nad Twoim dzieckiem jest jej jedyną pracą,
 • tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – np. gdy pracuje jednocześnie na cały etat.

Niania może również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jednak składkę na to ubezpieczenie sfinansuje sama z własnych środków, a jeden z rodziców będący płatnikiem składek będzie ją opłacał do ZUS.

Tylko do końca grudnia można zatrudnić nianię na korzystnych warunkach

W województwie kujawsko-pomorskim mamy już 551 legalnie zatrudnionych niań.  Obecnie budżet państwa w całości finansuje składki za nianię, od podstawy, którą  stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli niania zarabia więcej, nadwyżkę rozlicza i opłaca rodzic. Natomiast dla umów uaktywniających zawartych od 1 stycznia 2018 r. składki  za nianie sfinansuje budżet państwa od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warto więc podpisać umowę z opiekunką jeszcze w tym roku. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian, będą bowiem finansowane na starych zasadach

 

Składki finansowane przez budżet państwa są tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. Niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. Rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko:
 • są zatrudnieni (np. na podstawie umowy o pracę)
 • świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług),
 • prowadzą pozarolniczą działalność,
 • prowadzą działalność rolniczą (z wyjątkiem osoby, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik).
 1. Dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym, nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna oraz nie jest objęte wychowaniem przedszkolnym łącznie z okresem adaptacyjnym.

Poniżej statystyka:

Umowy „aktywne” Oddział ZUS w Bydgoszczy                          -wg. stanu na 15.12.2017r.
Oddział w Bydgoszczy 101
Inspektorat w Bydgoszczy 77
Inspektorat w Inowrocławiu 43
Inspektorat w Nakle n.Notecią 23
Inspektorat w Świeciu n.Wisłą 23
Inspektorat w Żninie 11
Inspektorat w Tucholi 14
Bydgoszcz – Suma 292
Umowy „aktywne” z nianiami Oddział ZUS w Toruniu            -wg. stanu na 15.12.2017r.
Oddział w Toruniu 123
Biuro Terenowe w Golubiu-Dobrzyniu 18
Biuro Terenowe w Rypinie 6
Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim 7
Inspektorat w Brodnicy 18
Inspektorat w Grudziądzu 52
Inspektorat w Lipnie 14
Inspektorat we Włocławku 21
Toruń – Suma 259
Umowy „aktywne” z nianiami w województwie                            kujawsko-pomorskim -wg. stanu na 15.12.2017r. 551

 

{TM} na podstawie informacji Rzecznika Regionalnego ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego