Od stycznia jeden przelew w ZUS

Od stycznia 2018 r. wystarczy jeden przelew, aby opłacić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze. Natomiast od 1 lipca 2018 r. znikną papierowe zwolnienia lekarskie. Lekarz będzie mógł wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

e-Składka – proste płatności do ZUS
Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie przedsiębiorca będzie wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:
⦁ Ubezpieczenia społeczne,
⦁ ubezpieczenie zdrowotne,
⦁ Fundusz Pracy,
⦁ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
⦁ Fundusz Emerytur Pomostowych

Obecnie obowiązujące rachunki dla wpłat składek zostaną zamknięte z końcem bieżącego roku. Indywidualny numer rachunku składkowego będzie dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców. Płatnik składek nie będzie musiał podawać na przelewie żadnych dodatkowych danych, które obecnie decydują o identyfikacji wpłaty jak: NIP, REGON, typ wpłaty, numer deklaracji, miesiąc i rok, za który są opłacane składki, oraz numer decyzji, umowy, tytułu wykonawczego. Jedyne informacje, jakie trzeba będzie wpisać na przelewie to kwota do zapłaty, nadawca i odbiorca płatności oraz indywidualny numer rachunku składkowego.

Proporcjonalny podział
Wszystkie składki przedsiębiorca będzie opłacał jedną wpłatą. Na konie płatnika będzie księgowana jedna wpłata, dotycząca wszystkich ubezpieczeń i funduszy. Od stycznia 2018 r. każda wpłata na koncie płatnika zostanie proporcjonalnie podzielona przez ZUS na poszczególne ubezpieczenia
i fundusze począwszy od najstarszego zadłużenia. ZUS ustali udział procentowy składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze na podstawie składek wpisanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc, albo, które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.
Wpłatę, którą przedsiębiorca przekaże w kolejnym miesiącu, ZUS będzie rozliczać na podstawie ustalonego udziału.

Zadłużenie w ZUS a ubezpieczenie chorobowe
Jeśli przedsiębiorca posiada zadłużenie w ZUS, to bieżące wpłaty w pierwszej kolejności będą pokrywać istniejący dług, a dopiero w następnej kolejności będą przypisywane na bieżące należności. Ważne, więc by przedsiębiorcy, którzy posiadają zadłużenie z tytułu składek i są zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, do końca roku spłacili zaległości lub zawarli z ZUS układ ratalny. W innym przypadku, w 2018 r. mogą wypaść z ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko, jeśli opłaca składki w terminie i w pełnej kwocie. Ma to wpływ na korzystanie ze świadczeń krótkoterminowych m.in. wypłatę zasiłku chorobowego, macierzyńskiego.

Nowy numer rachunku dostaniesz z ZUS
ZUS zakończył wysyłkę ponad 3,4 mln listów do płatników składek z informacją o numerze rachunku składkowego, na który będą wpłacać składki począwszy od 1 stycznia 2018 r. Niestety prawie 680 tys. z wysłanych listów nie została odebrana. W województwie kujawsko-pomorskim prawie 36 tys. z wysłanych listów wróciło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako korespondencja nieodebrana.

Ważne
Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci składek
w 2018 r. Jeżeli do końca grudnia 2017 r. płatnik nie dostanie informacji o numerze rachunku składkowego, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub może skorzystać
z wyszukiwarki Numeru Rachunku Składkowego (NRS), która udostępniona została pod adresem www.eskladka.pl. Do wyszukiwarki trzeba tylko wpisać dane identyfikacyjne, z jakimi płatnik zgłosił się do ZUS (tj. numer NIP, REGON lub PESEL). Gdy przedsiębiorca je poda, wyświetli się jego NRS. Taką informację może wydrukować oraz zapisać do pliku PDF. Informacje o numerze rachunku składkowym przedsiębiorca może również ustalić poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
(nr tel. 022 560 16 00).

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

e-ZLA od 1 lipca
Elektroniczne zwolnienia lekarskie można wystawiać od 1 stycznia 2016 roku. Do końca listopada lekarze wystawili ponad 1,5 mln e-ZLA. Od 1 lipca 2018 r. znikną już papierowe zwolnienia lekarskie, a lekarz będzie mógł wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) lekarz może wystawiać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) albo w aplikacji, której używa w swoim gabinecie – jeśli ma ona taką funkcję. Do tej pory e-ZLA można było podpisywać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego wystawianego przez pięć centr certyfikacyjnych. Od 1 grudnia ZUS stworzył nowe, bezpłatne narzędzie do autoryzacji zwolnień lekarskich.

Nowy podpis elektroniczny dla lekarzy
Darmowy certyfikat umożliwiający podpisywanie elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiany jest na wniosek lekarza na okres 5 lat. Niezbędnym do jego uzyskania jest zarejestrowany profil lekarza na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Zakład wystawia certyfikat w ciągu kilku minut od złożenia wniosku, o czym zainteresowana osoba jest informowana mailem lub smsem. Certyfikat należy zapisać na komputerze, na którym wystawiane są e-ZLA lub w pamięci nośnika zewnętrznego.

E-ZLA to wiele korzyści i ułatwień
Wystawienie e-ZLA trwa krócej niż wypisanie papierowego zwolnienia. Większość danych potrzebnych do wypełnienia e-ZLA jest automatycznie pobierana z systemu albo wybierana z listy.
W systemie lekarz ma dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Wystarczy, że wpisze numer PESEL pacjenta, a pozostałe dane identyfikacyjne zapiszą się w e-ZLA automatycznie. Lekarz może wystawiać e-ZLA również na tablecie lub smartfonie, np. podczas wizyty domowej. Dzięki e-ZLA lekarz może w systemie przeglądać wcześniejsze zwolnienia swoich pacjentów. Może sprawdzić, kto je wystawiał, na jaki okres i z powodu, jakich schorzeń. Lekarz ma również dostęp do zwolnień wydanych w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS. E-ZLA wystawione przez lekarza automatycznie trafia do systemu ZUS i na profil PUE płatnika. Nie będzie wymagany od pacjenta termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie będą go też dotyczyły ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

 

{TM} na podstawie informacji Rzecznika Regionalnego ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego